Precedents (2). La fotografia panoràmica.

L’estiu de 1996 vaig viatjar a Islàndia. En aquella època tenia una Nikon F 401 X i feia servir rodets Fujichrome Provia de 100 i 400 ASA. Vaig intentar preparar-me bé el material incloent un trípode per a fotografiar millor els salts d’aigua amb exposicions llargues.

El darrer dia a Reikiavic vaig visitar una llibreria i allà vaig comprar-me un llibre de fotografies panoràmiques d’Islàndia que vaig trobar espectaculars. En el llibre no indica amb quina càmera estaven fetes les fotos però imagino que deuria ser una Noblex.

En tornar a Barcelona vaig portar a revelar els meus rodets de diapositives i el resultat em va decebre molt. Ni de bon tros havia fet fotos espectaculars i tècnicament crec que eren molt deficients. Així que em vaig decidir a fer un curs de fotografia.

A partir d’aleshores la meva idea al respecte de la fotografia va canviar en rodó. Havia d’aprendre a mirar i a previsualitzar les fotos abans de fer-les i havia de tenir molt clar quin material necessitava. La fotografia, doncs, havia de reflectir un estat d’ànim i no exactament una còpia de la realitat visual.

Dit això, vaig començar a interessar-me en trobar una càmera panoràmica de baix cost i alhora també, com fer fotos panoràmiques cosint negatius de 24 x 36 mm. Em vaig comprar una Horizon 202 i vaig experimentar una mica, però era una càmera sense fotòmetre, costava força anivellar-la i s’avariava amb freqüència.

 Desprès de l’experiència amb l’Horizon vaig començar a provar amb l’ajuda de trípode i d’un nivell de fer panoràmiques amb una càmera convencional. Es tractava d’aprofitar solament la part central de cada negatiu ja que als extrems les òptiques acostumen a deformar la imatge. En aquest cas intentava confegir panoràmiques de 180 graus o més, és a dir fotos amb un camp de visió tres vegades més gran que la visió aproximada de l’ull humà. Els resultats eren una mica desiguals, tot i que en algun cas podien ser satisfactoris.

Tota aquesta experiència estava realitzada en un àmbit urbà o proper a la ciutat, però tot va canviar quan a partir de l’any 2000 vaig començar a anar els cap de setmana a la Cerdanya, on vaig recuperar desprès de força anys, una altre de les meves passions, la muntanya. Però a la muntanya, per no dur massa pes, només m’emportava una sola òptica. I va arribar el dia que, desprès de caminar tres hores, vaig provar de fer una panoràmica sense trípode, ni nivell. Van ser 16 fotos als estanys dels Aparellats al circ dels Engorgs. Un cop a casa, vaig confegir amb Photoshop un document de 14 capes aprofitant solament la tercera part i central de cada presa. Vaig aconseguir crear una panoràmica que a la resolució de 300 ppp feia 2 metres. Va ser la primera panoràmica que em va emocionar de veritat.

 Al cap de poc temps, vaig descobrir que hi havia un software que podia fer en dos minuts tot allò que en el cas de la panoràmica dels Engorgs m’havia costa 6 hores de feina, el PTGui.

Des d’aleshores la pràctica habitual en qualsevol sortida a la muntanya (i avui també) es suplir la manca d’angle de visó de la càmera per una sèrie correlativa de fotos per captar la immensitat del paisatge confegint panoràmiques a partir de 4, 5, 6, 7 o 8 preses.

Ara fa tres o quatre anys em va arribar a mans una part de l’arxiu fotogràfic del meu besavi, cedit a l’Arxiu Comarcal d’Osona per un oncle germà de la meva mare. Hi havia un miler de fotos en format jpg i a baixa resolució, entre les quals, una bona part dedicades a la muntanya. La sorpresa va arribar en el moment en vaig descobrir que al 1919 el meu besavi ja havia fet fotos correlatives en indrets de muntanya molt coneguts per mi. Només hi havien les còpies soltes, però jo em vaig atrevir a provar si aconseguia fer alguna panoràmica d’aquestes fotos.

El resultat son aquestes panoràmiques del Coll de Noucreus i dels estanys de Carançà que, si disposés dels negatius originals, se’n podrien fer una meravella.

 És així com he heretat, pràcticament sense saber-ho, dues de les passions del meu besavi: la muntanya, la fotografia i també, les fotos panoràmiques.

Background (2). Panoramic photography.

In the summer of 1996, I traveled to Iceland. At the time I had a Nikon F 401 X and used Fujichrome Provia rollers of 100 and 400 ASA. I tried to prepare the material well, including a tripod to better photograph waterfalls with long exposures.

The last day in Reykjavik I visited a bookstore and there I bought a book of panoramic photographs of Iceland which I found spectacular. In the book it does not indicate with which camera the photos were taken but I imagine it should be a Noblex.

When I returned to Barcelona I took to revealing my slide rolls and the result disappointed me a lot. I hadn’t taken any spectacular photos for a long time and technically I think they were very deficient. So I decided to take a photography course.

From then on, my idea of ​​photography changed dramatically. I had to learn to look at and preview the photos before I took them, and I had to be very clear about what material I needed. The photograph, then, had to reflect a mood and not exactly a copy of the visual reality.

That said, I became interested in finding a low-cost panoramic camera and at the same time, how to take 24 x 36 mm negative stitching panoramic photos. I bought a Horizon 202 and experimented a bit, but it was a camera without a photometer, it was quite difficult to level it and it broke down frequently.

After the experience with Horizon I started experimenting with the help of a tripod and a level of panoramic viewing with a conventional camera. It was a question of taking advantage of only the central part of each negative, since at the ends the optics usually distort the image. In this case, I was trying to make panoramas of 180 degrees or more, that is, photos with a field of view three times larger than the approximate view of the human eye. The results were somewhat uneven, although in some cases they could be satisfactory.

All this experience was carried out in an urban area or close to the city, but everything changed when from the year 2000 I started going on weekends to La Cerdanya, where I recovered after many years, another of my passions, the mountain. But in the mountains, so as not to carry too much weight, I only took one lens. And the day came when, after walking for three hours, I tried to take a panoramic view without a tripod or level. There were 14 photos in the Aparellats lakes in the Engorgs circus. Once at home, I made a 14-layer document with Photoshop using only the third and central part of each shot. I managed to create a panorama that at a resolution of 300 dpi was 2 meters. It was the first panorama that really moved me.

After a short time, I discovered that there was software that could do in two minutes everything that in the case of the panorama of the Engorgs had cost me 6 hours of work, the PTGui.

Since then the usual practice on any trip to the mountains (and today too) is to make up for the lack of viewing angle of the camera by a correlative series of photos to capture the immensity of the landscape making panoramas from 4, 5 , 6, 7 or 8 dams.

Three or four years ago, a part of my great-grandfather’s photographic archive came to me, donated to the Osona County Archive by an uncle of my mother’s brother. There were a thousand photos in jpg format and low resolution, including a good part dedicated to the mountain. The surprise came when I discovered that in 1919 my great-grandfather had already taken correlative photos in mountain places well known to me. There were only loose copies, but I dared to test if I could get a glimpse of these photos.

The result is these panoramic views of the Coll de Noucreus and the Carançà lakes, which, if you had the original negatives, could be a marvel.

This is how I inherited, almost without knowing it, two of my great-grandfather’s passions: mountaineering, photography and also, panoramic photos.

Contexte (2). Photographie panoramique.

À l’été 1996, j’ai voyagé en Islande. A l’époque, j’avais un Nikon F 401 X et j’utilisais des rouleaux Fujichrome Provia de 100 et 400 ASA. J’ai essayé de bien préparer le matériel, notamment un trépied pour mieux photographier les chutes d’eau avec de longues expositions.

Le dernier jour à Reykjavik j’ai visité une librairie et là j’ai acheté un livre de photographies panoramiques d’Islande que j’ai trouvé spectaculaire. Dans le livre, cela n’indique pas avec quel appareil photo les photos ont été prises mais j’imagine que cela devrait être une Noblex.

Quand je suis retourné à Barcelone, j’ai commencé à révéler mes rouleaux de diapositives et le résultat m’a beaucoup déçu. Je n’avais pas pris de photos spectaculaires depuis longtemps et techniquement je pense qu’elles étaient très déficientes. J’ai donc décidé de suivre un cours de photographie.

Dès lors, mon idée de la photographie a radicalement changé. J’ai dû apprendre à regarder et à prévisualiser les photos avant de les prendre, et je devais être très clair sur le matériel dont j’avais besoin. La photographie devait donc refléter une humeur et non pas exactement une copie de la réalité visuelle.

Cela dit, je me suis intéressé à la recherche d’un appareil photo panoramique à faible coût et, en même temps, à la prise de photos panoramiques à assemblage négatif 24 x 36 mm. J’ai acheté un Horizon 202 et j’ai expérimenté un peu, mais c’était un appareil photo sans photomètre, c’était assez difficile de le niveler et il tombait souvent en panne.

Après l’expérience avec Horizon, j’ai commencé à expérimenter à l’aide d’un trépied et d’un niveau de vision panoramique avec une caméra conventionnelle. Il s’agissait de ne profiter que de la partie centrale de chaque négatif, car aux extrémités les optiques déforment généralement l’image. Dans ce cas, j’essayais de faire des panoramas de 180 degrés ou plus, c’est-à-dire des photos avec un champ de vision trois fois plus grand que la vue approximative de l’œil humain. Les résultats étaient quelque peu inégaux, même s’ils pouvaient être satisfaisants dans certains cas.

Toute cette expérience s’est déroulée dans une zone urbaine ou proche de la ville, mais tout a changé quand à partir de l’an 2000 j’ai commencé à partir le week-end à La Cerdagne, où je me suis rétabli après de nombreuses années, un autre mes passions, la montagne. Mais en montagne, pour ne pas porter trop de poids, je n’ai pris qu’un seul objectif. Et le jour est venu où, après trois heures de marche, j’ai essayé de prendre une vue panoramique sans trépied ni niveau. Il y avait 14 photos dans les lacs Aparellats du cirque Engorgs. Une fois à la maison, j’ai réalisé un document à 14 couches avec Photoshop en utilisant uniquement la troisième partie centrale de chaque plan. J’ai réussi à créer un panorama qui à une résolution de 300 dpi était de 2 mètres. C’est le premier panorama qui m’a vraiment ému.

Avant longtemps, j’ai découvert qu’il y avait un logiciel qui pouvait faire en deux minutes tout ce qui dans le cas de l’aperçu d’Engorg m’avait coûté 6 heures de travail, le PTGui.

Depuis lors, la pratique habituelle lors de tout voyage en montagne (et aujourd’hui aussi) est de compenser le manque d’angle de vue de l’appareil photo par une série de photos corrélatives pour capturer l’immensité du paysage en faisant des panoramas à partir de 4, 5 , 6, 7 ou 8 barrages.

Il y a trois ou quatre ans, une partie des archives photographiques de mon arrière-grand-père m’est venue, donnée aux archives du comté d’Osona par un oncle du frère de ma mère. Il y avait mille photos au format jpg et basse résolution, dont une bonne partie dédiée à la montagne. La surprise est venue quand j’ai découvert qu’en 1919 mon arrière-grand-père avait déjà pris des photos corrélatives dans des endroits de montagne bien connus de moi. Il n’y avait que des copies en vrac, mais j’ai osé tester si je pouvais avoir un aperçu de ces photos.

Le résultat est ces vues panoramiques sur le Coll de Noucreus et les lacs de Carançà qui, si vous aviez les négatifs originaux, pourraient être une merveille.

C’est ainsi que j’ai hérité, presque sans le savoir, de deux des passions de mon arrière-grand-père: l’alpinisme, la photographie et aussi les photos panoramiques.

 

Esta entrada fue publicada en Una mica d'història. Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *